Rajasthan
Pharma Darshan

Hospitals/Clinics/ Doctors/Nursing Homes

Search Here

Drug Manufacturers

Search Here

Blood Banks

Search Here

Drug/Diagnostic/ Pathological Laboratory

Search Here

Drug Dealers

Search Here

Registered Doctors/ Pharmacists/Nurses

Search Here

drug dealers


Search Criteria: Name of Establishment, Name, Address, State, Tehsil, Police Station, Registration No., Email, Type of License, Stockist, Distributor for.
Total Records : 6170
Sr.No. Name of Establishment Address City District State Police Station Contact Person License No. Issue Date Validity Stockist For Detail
1 es- Hkkj}kt esfMdy LVksj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2210-2211 04-11-2020 19-11-2024
2 eS- Hkkjr ,UVjizkbZtst vkjlh O;kl dksyksuh HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3840-3841 17-09-2014 16-09-2024
3 eS- Hkkjr esfMdy LVksj ikjksyh rg- dksVMh Bhilwara Rajasthan 3534-3535 20-02-2013 19-02-2023
4 eS- Hkkjr esfMdy LVksj vklhan Bhilwara Rajasthan 2975-2976 09-11-2009 08-11-2024
5 eS- Hkkjr esfMdYl 'kkL=huxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3774-3775 09-06-2014 08-06-2024
6 eS- HkkLdj esfMdkst lsoklnu jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2819-2820, 02-11-2009 10-02-2024
7 eS- Hkkos'k esfMdy ,stsalh] Hknknk ckx HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3656-3657 26-10-2013 25-10-2023
8 eS- Hks: ukFk esfMdy LVksj fprkEck rg- ek.My Bhilwara Rajasthan 3470-3471 04-12-2012 03-12-2022
9 eS- Hksjo esfMdy ,tslht HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3844-3845 22-09-2014 21-09-2024
10 eS- Hksjo esfMdYl HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 1608-1609, 31-12-2022
11 es- Hksjo Hkokuh QkekZ lqfVdYl] vkj-lh- O;kl dksyksuh HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3484-3485 21-12-2012 20-12-2022
12 eS- Hkxorh esfMdy LVksj cyoar iqjk Bhilwara Rajasthan 3858-3859 16-10-2014 15-10-2024
13 eS- Hkxorh esfMdy LVksj nqdku la- 10 ikuh dh Vadh ds ikl vkj-lh- O;kl dksyksuh HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3890-3891 10-12-2014 09-12-2024
14 eS- Hkxorh esfMdYl HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2887-2888 16-06-2009 15-06-2024
15 eS- ik'oZukFk esfMdy ,oa tujy LVksj nksyrx< Bhilwara Rajasthan 2118-2119 03-12-2023 22-12-2023
16 eS- ikjl esfMdy LVksj efgyk vkJe jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2571-2572 06-11-2007 10-06-2022
17 eS- iou esfMdy ,stsUlht HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2016-2017 02-11-2029 28-11-2022
18 es- iou esfMdy LVksj jk;yk Bhilwara Rajasthan 1431-1432, 1433-1434 31-12-2022
19 eS- iou esfMdy LVksj] yo xkMZu HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2697-2698 05-02-2008 01-05-2023
20 eS- iou esfMdYl HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2775-2776 08-10-2022 21-10-2023
21 eS- iqtk esfMdYl HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 956-957 31-12-2022
22 eS- iskjoky esfMdkst dksVMh Bhilwara Rajasthan 867-868 31-12-2022
23 eS- iwtk esfMdy LVksj] dksfB;k rg- 'kkgiqjk Bhilwara Rajasthan 3574-3575 07-05-2013 06-05-2023
24 es- iyd efMdy LVksj lhrkjke th dhckoMh ds ikl HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3754-3755 01-05-2014 30-04-2024
25 eS- izeksn esfMdYl dkok [ksMk 'kkL=huxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2675-2676 18-03-2008 17-03-2023
26 eS- izgykn esfMdy LVkslZ lsok lnu jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3440-3441 19-09-2012 18-09-2022
27 eS- izrhd QkekZ] vkj-lh- O;kl dksyksuh HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3762-3763 13-05-2024
28 es- izrki esfMdkst gqjMk Bhilwara Rajasthan 1772-1773 01-03-2029 31-12-2022
29 eS- izse QkekZ HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 1150-1151 31-12-2022
30 eS- iztkifr esfMdy LVksj xk;=h uxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3666-3667 13-12-2013 12-12-2023
31 eS- J"kHk esfMdkst xkMjekyk Bhilwara Rajasthan 2190-2191 04-10-2013 12-10-2024
32 eS- J"kHk QkekZ HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 1958-1959 02-05-2027 26-05-2022
33 eS- jgeku ,&QkWj esfMdYl] vktkn usxj] HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3380-3381 30-03-2012 29-03-2022
34 eS- Jh /kj esfMdYl dksVMh Bhilwara Rajasthan 1198-1199 09-01-1993 31-12-2022
35 eS- Jh ckykth efsMdy LVksj xkMZjekyk Bhilwara Rajasthan 3732-3733 15-04-2014 14-04-2024
36 eS- Jh d`".kk esfMdkst iqj jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3828-3829 27-08-2014 26-08-2024
37 eS- Jh d`".kk esfMdy ,stsalh ukxksjh xkMZu HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3758-3759 13-05-2024
38 eS- Jh d`".kk esfMdy LVksj 'kaHkqx< Bhilwara Rajasthan 3820-3821 31-07-2014 30-07-2024
39 eS- Jh d`".kk esfMdy LVksj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 1990-1991 08-07-2002 06-08-2022
40 eS- Jh egkohj esfMdYl JhukFk lfdZy] vkjlhO;kl dksyksuh HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3618-3619 23-08-2013 22-08-2023
41 eS- Jh egky{eh tujy LVksj usg: jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3830-3831, 3832-3833 27-08-2014 26-08-2024
42 eS- Jh esfMdkst HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2889-2890 22-06-2009 21-06-2024
43 eS- Jh esfMdy LVksj iksVyk Bhilwara Rajasthan 3394-3395 04-05-2012 03-05-2022
44 eS- Jh esfMdYl 'kkL=huxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2563-2564 07-05-2016 15-05-2022
45 eS- Jh fou; esfMdy LVksj xqykciqjk Bhilwara Rajasthan 2711-2712 06-04-2008 03-06-2023
46 eS- Jh gfjvkse esfMdy LVksj vkjksyh pksjkgk fctksfy;k Bhilwara Rajasthan 3808-3809 25-07-2014 24-07-2024
47 eS- Jh gsjEc esfMdkst vktknuxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2971-2972, 2973-2974 05-11-2009 04-11-2024
48 eS- Jh izgykn ,stsUlht izrki Vkfdt jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3592-3593 12-06-2013 11-06-2023
49 es- Jh jke esfMdy ,oa tujy LVksj ckxksj Bhilwara Rajasthan 1319-1320, 07-12-1995 31-12-2022
50 eS- Jh jke esfMdy ,stsUlh] vtesj jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2695-2696 16-04-2008 15-04-2023
51 eS- Jh jke esfMdy LVksj gfjiqjk pqksjkgk rg- ek.My Bhilwara Rajasthan 3704-3705 14-02-2014 13-02-2024
52 eS- Jh lkbZ esfMdy LVksj 'kkL=huxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2090-2091 03-10-2018 17-10-2023
53 eS- Jh lq;Zukjk;.k esfMdy LVksj HkhyokMk tkjh fnukad 28-02-2014 Bhilwara Rajasthan 3716-3717 08-02-2014 27-02-2024
54 eS- Jh lrxq: esfMdy LVksj] 'kkgiqjk Bhilwara Rajasthan 2677-2678 04-02-2008 01-04-2023
55 eS- Jh nso esfMdy LVksj gehjx< Bhilwara Rajasthan 2691-2692 04-11-2008 10-04-2023
56 eS- Jh nso esfMdy vfjgUr gkLihVy ds lkeus HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3552-3553 22-03-2013 21-03-2023
57 es- Jh pkjHkqtk ;qok laLFkku nok/kj dksVMh Bhilwara Rajasthan 1798-1799 01-04-2018 31-12-2022
58 eS- Jh pkjHkqtk esfMdy LVksj dksNksyk Bhilwara Rajasthan 1980-1981 02-07-2023 22-07-2022
59 es- Jh QkekZ fe;k pan th ckoMh ds ikl HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3738-3739 23-04-2014 22-04-2024
60 es- Jh th esfMdy ,stsUlht HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2136-2137 04-02-2023 22-02-2024
61 eS- Jh th esfMdy LVksj xaxkiqj Bhilwara Rajasthan 2112-2113 12-09-2003 08-12-2023
62 eS- Jh vEcs esfMdy LVksj vktknuxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3670-3671 13-12-2013 12-12-2023
63 eS- Jh vkf'k"k esfMdy LVksj] ek.Myx< HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3588-3589 12-06-2013 11-06-2023
64 eS- Jh xksre QkekZ xka/kh cktkj ds ikl HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3712-3713 28-02-2014 27-02-2024
65 eS- Jhefr dslj ckbZ lksuh esfMdy LVksj] 'kkl=huxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3714-3715 28-02-2014 27-02-2024
66 eS- Jhekyh esfMdy LVksj fcfy;k [kqnZ U;w ckiwuxj iwj jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3514-3515 22-01-2013 21-01-2023
67 eS- Jhjke esfMdy LVksj csekyh rg- ek.My Bhilwara Rajasthan 1970-1971 07-01-2002 30-06-2022
68 eS- Jhjke esfMdy LVksj ek.My Bhilwara Rajasthan 2853-2854 01-04-2009 31-03-2024
69 eS- Jhjke esfMdy LVksj iqj Bhilwara Rajasthan 2116-2117 03-12-2022 22-12-2023
70 eS- Jhjke esfMdy LVksj vkeyh Bhilwara Rajasthan 2943-2944 12-10-2009 11-10-2024
71 eS- JhukFk esfMdy LVksj lhrkjke th dh ckoMh HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3778-3779 10-07-2014 09-07-2024
72 eS- JhukFk QkekZ] jke}kjk jksM ekf.kD; uxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3564-3565 22-04-2013 21-04-2023
73 es- jk;y ,stsUlht lsoklnu jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2763-2764 08-09-2029 28-09-2023
74 eS- jk.kkor esfMdy LVksj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2773-2774 08-10-2022 21-10-2023
75 eS- jk/ks d`".kk esfMdYl vksft;kuk rg0 vklhUn Bhilwara Rajasthan 3556-3557 22-03-2013 21-03-2023
76 eS- jk/ksxksfoUn esfMdYl ek.Myx< Bhilwara Rajasthan 1820-1821 01-05-2028 31-12-2022
77 eS- jkBh esfMdkst] lsok lnu jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2647-2648 30-01-2008 29-01-2023
78 eS- jkBh esfMdkst] nsoyh jksM tgktiqj Bhilwara Rajasthan 3578-3579 07-05-2013 06-05-2023
79 eS- jkBksM esfMdy LVksj Mkcyk rg- cusMk ftyk HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3608-3609 08-08-2013 07-08-2023
80 eS- jkds'k esfMdy LVksj vkjksyh Bhilwara Rajasthan 1345-1348 12-06-1995 31-12-2022
81 eS- jke Lo:Ik cnzhyky ,.M dEiuh ek.My Bhilwara Rajasthan 2569-2570 07-05-2024 23-05-2022
82 es- jke Lusgh fpfdRlk lsok laLFkku HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3836-3837 27-08-2014 26-08-2024
83 es- jke Lusgh fpfdRlk lsok laLFkku usg: jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3838-3839 27-08-2014 26-08-2024
84 eS- jkelj esfMdkst esuky dkWEIysDl vkjlhO;kl dksyksuh HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3600-3601 08-08-2013 07-08-2023
85 eS- jkt esfMdy ,oa dkLesfVd xaxkiqj Bhilwara Rajasthan 1588-1589 31-12-2022
86 eS- jkt esfMdy LVksj ikaly rglhy HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2721-2722 26-06-2008 25-06-2023
87 eS- jkt esfMdy LVksj] vkeyh rg- 'kkgiqjk Bhilwara Rajasthan 3612-3613 23-08-2013 22-08-2023
88 eS- jkt Jh esfMdYl] U;w iVsy uxj] dE;wfuVh gkWy ds ikl HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3584-3585 08-05-2013 07-05-2023
89 eS- jkt QkekZ usg: jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3640-3641, 3642-3643 26-10-2013 25-10-2023
90 eS- jkt y{eh esfMdy LVksj catjx iqjk iqj Bhilwara Rajasthan 2805-2806 01-12-2009 12-01-2024
91 eS- jktLFkku esfMdy LVksj cnukSj Bhilwara Rajasthan 3396-3397 04-05-2012 03-05-2022
92 eS- jkts'k esfMdy ,oa tujy LVksj tMksy Bhilwara Rajasthan 2128-2129 02-09-2004 08-02-2024
93 eS- jkW;y esfMdkst dadjksfy;k /kkVh rg- dksVMh Bhilwara Rajasthan 3868-3869 13-11-2014 12-11-2024
94 eS- jru ,stsUlht fryd uxj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2685-2686 04-10-2008 09-04-2023
95 eS- jRukdj esfMdy LVksj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2873-2874 01-05-2009 30-04-2024
96 eS- jsFkh;ksu QkekZlqfVdYl] HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 3408-3409 15-06-2012 14-06-2022
97 eS- jtr QkekZ izrkiVkfdt jksM HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2567-2568 07-05-2024 23-05-2022
98 eS- lat; tujy LVksj :ikgyh dyka Bhilwara Rajasthan 1164-1165 31-12-2022
99 eS- laxe ekdsfVax HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 1546-1547 31-12-2022
100 eS- LekVZ esfMdy LVksj HkhyokMk Bhilwara Rajasthan 2883-2884 05-06-2009 04-06-2024
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Contact Us

Raj Pharma Darshan
145-A, Subhash Nagar, Pal Road,
Jodhpur - 342 008 (Rajasthan) India
E-mail : info@rajpharmadarshan.com
Website : www.rajpharmadarshan.com


Advisors to Website
Copyright © rajpharmadarshan.com All rights reserved